PORONO农村女人偷拍

<form id="3nnnd"><big id="3nnnd"></big></form>

  <listing id="3nnnd"><noframes id="3nnnd"><dfn id="3nnnd"></dfn>

  <th id="3nnnd"></th>

  <progress id="3nnnd"><meter id="3nnnd"></meter></progress>
  <th id="3nnnd"></th>
  <cite id="3nnnd"><sub id="3nnnd"><ol id="3nnnd"></ol></sub></cite><pre id="3nnnd"><track id="3nnnd"><span id="3nnnd"></span></track></pre>

    V? chúng t?i

    Ningbo Jiulong Máy móc Manufacturing Co., Ltd (NJMM)

    m?t trong nh?ng nhà s?n xu?t hàng ??u chuyên v? s?n xu?t thép b?m hàn l??i ? Trung Qu?c. T?a l?c t?i thành ph? c?ng n?i ti?ng --- Ningbo.

    Nó có giao th?ng thu?n ti?n và v? trí v??t tr?i v?i ch? 30 phút lái xe ??n San bay qu?c t? L?ch X? Ninh Ba và ch? 25 phút lái xe ??n c?ng Ningbo --- n?i ti?ng c?ng bi?n qu?c t? v?i l?i th? là kh?ng l?ng bùn, n??c sau và kh?ng b? ?óng b?ng quanh n?m.

    ???c thành l?p vào n?m 1992, có di?n tích 25.000 mét vu?ng và v?i di?n tích nhà x??ng 18.000 mét vu?ng, NJMM ?? nang cao thi?t b?, c?ng ngh? full-fledged c?ng nh? s?n xu?t phong phú và kinh nghi?m qu?n ly trong l?nh v?c l??i thép hàn b?m h?n 10 n?m. NJMM là m?t trong s? ít nh?ng nhà s?n xu?t hàng ??u có toàn b? quá trình s?n xu?t t? ??mang thanh thép m? k?m l??i.

    Ningbo Jiulong Máy móc Manufacturing Co., Ltd (NJMM) --- C?ng ty V?n hóa

    T?m nhìn

    ?? tr? thành ng??i l?nh ??o trong th? tr??ng thép l??i, nhà cung c?p ?a thích & m?t c?ng dan t?t.

    S? m?nh

    ?? cung c?p các s?n ph?m ch?t l??ng hàng ??u và d?ch v? có chuyên m?n toàn c?u;
    ?? xay d?ng m?t m?i tr??ng hài hòa cho ng??i lao ??ng ngày càng t?ng cùng v?i c?ng ty;
    ?? ?óng góp vào s? ti?n b? c?a c? ngành c?ng nghi?p & x? h?i.

    Giá tr? c?t l?i

    Liêm chính, Team Work, ??i m?i, khách hàng t?p trung


    WhatsApp Online Chat!
    PORONO农村女人偷拍
    <form id="3nnnd"><big id="3nnnd"></big></form>

     <listing id="3nnnd"><noframes id="3nnnd"><dfn id="3nnnd"></dfn>

     <th id="3nnnd"></th>

     <progress id="3nnnd"><meter id="3nnnd"></meter></progress>
     <th id="3nnnd"></th>
     <cite id="3nnnd"><sub id="3nnnd"><ol id="3nnnd"></ol></sub></cite><pre id="3nnnd"><track id="3nnnd"><span id="3nnnd"></span></track></pre>