PORONO农村女人偷拍

<form id="3nnnd"><big id="3nnnd"></big></form>

  <listing id="3nnnd"><noframes id="3nnnd"><dfn id="3nnnd"></dfn>

  <th id="3nnnd"></th>

  <progress id="3nnnd"><meter id="3nnnd"></meter></progress>
  <th id="3nnnd"></th>
  <cite id="3nnnd"><sub id="3nnnd"><ol id="3nnnd"></ol></sub></cite><pre id="3nnnd"><track id="3nnnd"><span id="3nnnd"></span></track></pre>

    Tham quan nhà máy

    Nhà máy c?ng ty

    ???c thành l?p vào n?m 1992, có di?n tích 25.000 mét vu?ng và v?i di?n tích nhà x??ng 18.000 mét vu?ng, Nó có giao th?ng thu?n ti?n và v? trí v??t tr?i v?i ch? 30 phút lái xe ??n San bay qu?c t? L?ch X? Ninh Ba và ch? 25 phút lái xe ??n Port Ningbo --- c?ng bi?n qu?c t? n?i ti?ng v?i l?i th? là kh?ng l?ng bùn, n??c sau và kh?ng b? ?óng b?ng quanh n?m.

    D?ng c? s?n xu?t

    NJMM có thi?t b? tiên ti?n, c?ng ngh? full-fledged c?ng nh? s?n xu?t và qu?n ly kinh nghi?m phong phú trong l?nh v?c l??i thép hàn b?m h?n 10 n?m. NJMM là m?t trong s? ít nh?ng nhà s?n xu?t hàng ??u có toàn b? quá trình s?n xu?t t? mang thanh thép m? k?m l??i.

    sb5

    D?ch v? & T? v?n

    Các phát tri?n nhanh chóng c?a khoa h?c và c?ng ngh? hi?n ??i, th? tr??ng cho các s?n ph?m và d?ch v? ?? tr? nên ngày càng ?òi h?i, ?? ??m b?o ch?t l??ng d?ch v? tr??c khi bán, c?ng ty có quy trình tuy?n ch?n kh?t khe m?i nhan viên tan binh, và cung c?p nhi?u ?ào t?o ngh? và c? h?i h?c t?p ? n??c ngoài và nhan viên k? thu?t. C?ng ty ?? "hi?u qu? và hi?u qu?, khách hàng ??u tiên" d?ch v? nh?m cung c?p t? v?n chuyên nghi?p và h? tr? k? thu?t cho khách hàng.

    Qu?n ly ch?t l??ng

    Ch?t l??ng là cu?c s?ng, y ngh?a c?a ch?t l??ng là linh h?n c?a cu?c s?ng. Do ?ó, c?ng ty ?? nang cao ch?t l??ng s?n ph?m, và thi?t l?p nh?n th?c th??ng hi?u ch?t l??ng ??y ?? ? n?i ??u tiên. C?ng ty v?i m?t chuyên gia c?ng c? ki?m tra ch?t l??ng và cán b? ki?m tra, m?c ?ích là ?? ??m b?o ch?t l??ng và nang cao kh? n?ng c?nh tranh c?a doanh nghi?p.


    WhatsApp Online Chat!
    PORONO农村女人偷拍
    <form id="3nnnd"><big id="3nnnd"></big></form>

     <listing id="3nnnd"><noframes id="3nnnd"><dfn id="3nnnd"></dfn>

     <th id="3nnnd"></th>

     <progress id="3nnnd"><meter id="3nnnd"></meter></progress>
     <th id="3nnnd"></th>
     <cite id="3nnnd"><sub id="3nnnd"><ol id="3nnnd"></ol></sub></cite><pre id="3nnnd"><track id="3nnnd"><span id="3nnnd"></span></track></pre>